Solid Ink - Set - Horitomo Signature Set (1oz)

$140.00
$140.00

Description

Solid Ink - Horitomo Signature Color Set

Includes 12 x 1oz Bottles

Fudo Blue Black, Fudo, Blue Grey, Moegi, Kikya, Odo, Wakanae, Shu, Gunjo, Sakura, Koji, Bengara, Shinbashi.